برای برداشت باید حداقل 17 دلار در سایت سرمایه گذاری کنید