برای برداشت باید حداقل 1 دلار در سایت سرمایه گذاری کنید